Notar Alin Moise

Prenume                                 

Alin-Adrian

 

Nume                                                

Moise

 

Data şi locul naşterii              

27 februarie 1985, mun. Galaţi, jud. Galaţi        

 

Studii

1999-2003, Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”, Bucureşti (studii finalizate cu diplomă de bacalaureat şi atestat profesional pentru competenţe operare şi programare pe calculator)

2003-2007, licenţă în drept la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea de diplomă intitulată „Certificatul de moştenitor” (coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Radu-Romeo Popescu)

2007-2008, master în drept, specializarea “Drept privat aprofundat”, la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea de disertaţie intitulată „Cesiunea de creanţă. Cesiunea de datorie. Cesiunea de contract” (coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias); şef de promoţie în cadrul specializării

2010-2011, curs postuniversitar, modulele I şi II, Departamentul de pregătire a personalului didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti

2011-2014, doctorat în drept la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, cu teza intitulată „Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare” (coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan), cu calificativul excelent / summa cum laude

                

Activitate profesională         

2007 - 2009, notar stagiar

2007 - 2009, colaborator, iar apoi membru de redacţie, la revista Buletin de Bucureşti (publicaţie de informare şi analiză a Camerei Notarilor Publici Bucureşti)

2011 - 2018, mediator autorizat (în prezent suspendat)

2011 - 2018, agent autorizat pentru înscrieri în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare al operatorului Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

2009 - în prezent, notar public

2009 - în prezent, traducător şi interpret autorizat de Ministerul Justiţiei, pentru limba engleză

2014 - în prezent, formator la Institutul Notarial Român, disciplina "Legislaţie civilă și notarială. Proceduri notariale. Managementul şi organizarea internă a biroului notarial"

                                                 

Organizaţii profesionale        

2007 – în prezent, Camera Notarilor Publici Bucureşti şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

2011 – în prezent, Uniunea Naţională a Mediatorilor din România

 

Lucrări ştiinţifice             

 

A. Lucrări publicate în volum

F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C. H. Beck, București, 2012 (precum și ed. a 2-a revizuită și adăugită, 2014)(comentariile corespunzătoare art. 1164 – 1203: "Despre obligaţii. Dispoziţii generale. Izvoarele obligaţiilor", respectiv art. 2480 – 2499: "Gajul" şi "Dreptul de retenţie") - ediția întâi a lucrării a fost premiată de către Uniunea Juriștilor din România cu Premiul "Mihail Eliescu" pe anul 2012. De asemenea, lucrării i s-a acordat o menţiune specială la Gala Industriei de Carte din România, ediţia a II-a, 2013

 

Drept notarial - Organizarea activității. Statutul notarului. Proceduri notariale,  Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013 (în colaborare cu I. Popa)

 

Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015. Această lucrare a fost nominalizată la Premiul Henri Capitant, din cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat pentru anul 2015, pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului pe teme de drept privat.

 

Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016 (în colaborare cu I.-F. Popa, F. A. Boar, D.-D. Bolduţ, A.-V. Doroş, D. Negrilă)

 

B. Articole, comentarii și studii       

Aspecte legate de nulitatea actelor notariale pentru neîndeplinirea cerinţei prevăzute de art. 49 lit. g din Legea nr. 36/1995, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2008, pp. 22-29

Despre incidenţa înscrisurilor întocmite într-o limbă străină în cadrul procedurilor notariale, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2009, pp. 29-43

Impactul certificatului de performanţă energetică asupra încheierii contractelor de vânzare-cumpărare şi de închiriere a clădirilor,  în Dreptul nr. 5/2010, pp. 138-147

Consideraţii cu privire la regimul juridic al lui mutuus dissensus, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2010, pp. 85-120

Notă la decizia civilă nr. 197 din 24 iunie 2008 a Curţii de Apel Braşov (Eroare viciu de consimţământ. Coroborarea dispoziţiilor art. 954 Cod civil cu cele ale art. 6, 60 şi 47 din Legea nr. 36/1995), în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2010, pp. 83-92

Necesitatea reformării regimului juridic al traducătorilor şi al interpreţilor, în Dreptul nr. 4/2011, pp. 110-121

Privire asupra certificărilor de fapte reglementate de Legea nr. 36/1995, în Pandectele Române nr. 8/2011, pp. 134-147

Discuţii referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal, în Curierul Fiscal nr. 10/2011, pp. 13-18

Câteva observații referitoare la comodat, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2012, pp. 148-169

Procedura divorțului în activitatea notarială, în Curierul Judiciar nr. 6/2012, pp. 336-347

Observații referitoare la efectuarea de căutări în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare potrivit legislației în vigoare, în Dreptul nr. 9/2012, pp. 128-141

Scurte considerații despre partajul voluntar în sistemul noului Cod civil, în Dreptul nr. 11/2012, pp. 58-76

Notă la decizia civilă nr. 3610 din 15 noiembrie 2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Drept de retenție. Limite), în Revista Română de Jurisprudență nr. 5/2012, pp. 77-85

Notă la decizia civilă nr. 89/A din 13 octombrie 2011 a Curţii de Apel Galaţi (Cesiuni de creanţă succesive. Notificare debitor cedat. Plata efectuată în lipsa notificării. Contract factoring), în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2013, pp. 71-92

Opinii cu privire la transferul proprietății imobiliare ca urmare a divizării unei societăți, în Dreptul nr. 11/2013, pp. 113-133

Notă la sentința civilă nr. 241 din 7 februarie 2012 a Judecătoriei Vălenii de Munte (Tolerarea unei persoane într-un imobil. Comodat. Restituirea bunului), în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2013, pp. 26-30

Discuții referitoare la interdicția contractului pignorativ înscrisă în noul Cod civil, în Dreptul nr. 3/2014, pp. 133-146

Cesiunea autonomă a dreptului de ipotecă imobiliară și schimbarea rangului acestuia în lumina noului Cod civil, în Dreptul nr. 6/2014, pp. 9-29

Considérations sur l'authentification des contrats d’hypothèque immobilière en droit roumain - în Le Gnomon. Revue Internationale d'Histoire du Notariat nr. 180/2014, pp. 22-27

Reflecții în legătură cu ipoteca imobiliară legală a arhitectului şi a antreprenorului, conform actualului Cod civil, în Dreptul nr. 12/2014, pp. 95-105

Ipotecile legale ale vânzătorului şi finanțatorului în sistemul noului Cod civil, în Analele Universităţii din Bucureşti - seria Drept - 2014, pp. 228 - 241

Câteva probleme ridicate de contractul de mandat în aplicarea noului Cod civil, în M. D. Bob (coord.), 5 ani de Cod civil. Perspectiva notarială, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2016, pp. 11-37

 

Comunicări

Câteva consideraţii introductive despre regimul juridic al privilegiilor, comunicare susţinută la Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, 15-17 mai 2014. Lucrarea a fost publicată în volumul conferinţei: Studii şi cercetări juridice europene. Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept. Ediţia a 6-a, Timișoara, 2014, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pp. 190 - 200

 

Alte activități

- Coordonator al culegerii: Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare şi legislație conexă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

- bursier doctoral conform Contractului POSDRU/159/l.5/S/133255, proiect strategic ID 133255 (2014), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

- Coordonator al culegerilor: Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 şi legislație conexă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, edițiile 2015, 2017, 2018, 2019 și 2020

- Coautor al lucrării Teste grilă. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedură penală, ed. a IV-a, Ed. Solomon, București, 2017 și ed. a V-a, 2018

- Coautor al lucrării Teste grilă. Drept civil. Drept procesual civil, Ed. Solomon, București, 2019

 

Limbi străine

Engleză - foarte bine. Absolvent în 2009 al cursurilor de International Legal English din cadrul British Council.

Franceză - satisfăcător         

 

Contact                                    

e-mail: amoise@gmail.com